Takaisin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.03.2007

LISTAN ASIANRO 8
8 § Asianro 3835 / 241 / 2006

LASTEN JA VANHEMPIEN TAPAAMISPAIKKATOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Esittelijä: perusturvajohtaja Juha Metso

Valmistelija/lisätietoja:
Marja-Liisa Rosenholm, puh. (09) 816 45945

Lapsen tapaamisoikeudesta säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983). Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapsen oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tuomioistuimen päätöksellä tai sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset voidaan määrätä toteutettavaksi tuettuina tai valvottuina. Lapsen ja vanhemman tapaamisten ja lapsen edun turvaamiseksi tarvitaan myös turvallinen paikka valvotuille vaihdoille lapsen mennessä tapaamaan toista vanhempaa viikonlopun ajaksi. Valvottuja vaihtoja tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien on vaikea keskenään toteuttaa lapsen siirtyminen tapaajavanhemman luokse.

Laissa ei ole säännöksiä siitä, kenen järjestettäväksi valvotut tapaamiset kuuluvat. Valvotut tapaamiset eivät kuulu lakisääteisiin sosiaalipalveluihin. Tuomioistuinratkaisut ja sosiaalilautakunnan vahvistamat sopimukset ovat kuitenkin lain perusteella täytäntöönpanokelpoisia eli ne voidaan toteuttaa myös pakolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuoden 2003 alussa selvityksen, jossa arvioitiin viranomaisyhteistyötä vaikeissa lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvissä kiistatilanteissa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys esittää, että lapsen turvallisuuden vuoksi tarpeellisten valvottujen tapaamisten järjestäminen kuuluisi kunnan velvollisuutena järjestettäviin palveluihin. Kunnan velvollisuus olisi joko tuottaa tai muutoin järjestää valvottujen tapaamisten saatavuus.

Maaliskuussa 2005 asetettiin työryhmä selvittämään lasten ja vanhempien välisten valvottujen tapaamisten järjestämisen vaatimat lainsäädännön kehittämistarpeet. Selvitys valmistui helmikuussa 2006 mutta se ei ole johtanut kaavailtuihin lainsäädännön muutoksiin.

Tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelujen kilpailuttaminen

Espoon sosiaali- ja terveystoimi pyysi 11.9.2006 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelujen tuottamisesta sosiaali- ja terveystoimelle. Hankinta toteutettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 18.5.2006 6 §:n mukaisesti rajoitettuna, kohdennettuna menettelynä. Tarjouskilpailuun tuli määräaikaan mennessä yksi tarjous, Naisten Apu Espoossa ry:ltä.

Tarjouskilpailun kuluessa hankittavan palvelun osalta olosuhteet muuttuivat ja tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelu päätettiin tuottaa omana toimintana. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 22.11.2006 päätöksellään keskeyttää tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan palvelujen tarjouskilpailun.

Projekti- Tapaamispaikkatoiminnan järjestäminen kunnan omana toimintana

Huolimatta siitä, että kaavailtuja lainmuutoksia valvottujen ja tuettujen tapaamisen osalta ei ole vahvistettu, perustettiin Espoossa 20.12.2006 projekti, jonka tehtäväksi tuli tuottaa tarkennettu suunnitelma valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämisestä sekä ohjata toiminnan käyttöönottoa vuoden 2007 loppuun saakka. Tapaamispaikkatoimintaa tullaan järjestämään kunnan omana toimintana.

Toimitilat ja henkilöstö

Tapaamispaikan toimitilat sijaitsevat Espoon keskuksen perhekeskuksen perheryhmän tiloissa osoitteessa Kotikyläntie 3. Tiloissa on tapaamisiin käytettävissä kolme erillistä huonetta sekä keittiö. Tila on kodinomainen, ja tilassa on kaksi erillistä uloskäyntiä valvottujen vaihtojen toteuttamiseksi. Valvottuja tapaamisia voidaan toteuttaa enintään kaksi kerrallaan.

Valvottuja tapaamisia organisoimaan on palkattu vastaava ohjaaja Johanna Laajakallio 26.2.2007 lukien. Hän toimii yhtenä valvojista. Lisäksi valvontatilanteisiin palkataan 5-6 tuntityöntekijää, joista 2-3 on kerrallaan valvomassa.


Palvelun tarjoamisen reunaehdot

Palvelu olisi tarkoitettu espoolaisille lapsille (kotikunta Espoo). Palvelutuotteita ovat tuetut tapaamiset, valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot. Edellytyksenä tapaamisten järjestämiselle on, että tapaamiset tapahtuvat tuomioistuimen määräyksestä tai sosiaalilautakunnan vahvistaman vanhempien keskinäisen sopimuksen pohjalta. Palvelu on asiakkaille maksutonta. Palvelun maksuttomuutta puoltaa mm. maksun määrittelemisen vaikeus (tulosidonnainen) ja maksujen perinnästä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi palvelun maksuttomuutta tukee perheiden vaikea kriisitilanne, missä tilanteessa maksun määritteleminen on hankalaa. Myös Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti lakimuutoksia koskevassa selvityksessään, että palvelun saaminen olisi asiakkaille lain mukaan maksutonta.

Palvelun tarpeen kartoittaminen

Kyseessä on toiminta, jonka tarpeesta ei ole tarkkaa tietoa. Alustavasti on arvioitu, että valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja valvottuja vaihtoja toteuttavaa palvelua tulee tarvitsemaan noin 50 perhettä, ja tapaamiset järjestetään tarpeen mukaan. Toimintaa lisätään tarpeen mukaan.

Palvelujen tarpeen kartoittamiseksi sekä palvelun reunaehdoista ja käytännön järjestelyistä sopimiseksi tullaan järjestämään yhteistyöpalaveri projektilaisten, Espoon käräjäoikeuden, lastenvalvojien ja Espoon oikeusaputoimiston kanssa 30.3.2007.

Palvelun tuottaminen vuoden 2007 aikana ja vuoden 2008 alusta

Valvotut tapaamiset organisoidaan huhtikuusta 2007 lukien vuoden 2007 loppuun projektina Espoon keskuksen perhekeskuksen toimesta. Toiminnan vakiinnuttamiseksi vuoden 2008 alusta alkaen asia tulee käsitellä lautakunnassa uudelleen vuoden 2007 aikana.


Ehdotus
Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

päättää hyväksyä tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan järjestämisen Espoon omana toimintana. Palvelu on tarkoitettu lapsille, joiden kotikunta on Espoo. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

KÄSITTELY KOKOUKSESSA:

Pekka Silkosuo puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että esityslistaan kappaleen Palvelun tarpeen kartoittaminen, ensimmäisen kappaleen lopussa oleva sana "lisättäneen" muutetaan sanaksi " lisätään".
Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Puheenjohtaja Tony Hagerlundin kannattamana ehdotti, että esityslistan kappaleen Palvelun tarpeen kartoittaminen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: " Kyseessä on toiminta, jonka tarpeesta ei ole tarkkaa tietoa. Alustavasti on arvioitu, että valvottuja ja tuettuja tapaamisia ja valvottuja vaihtoja toteuttavaa palvelua tulee tarvitsemaan noin 50 perhettä, ja tapaamiset järjestetään tarpeen mukaan. Toimintaa lisätään tarpeen mukaan." Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta:

päätti hyväksyä tapaamis- ja vaihtopaikkatoiminnan järjestämisen Espoon omana toimintana. Palvelu on tarkoitettu lapsille, joiden kotikunta on Espoo. Palvelu on asiakkaille maksutonta.