Rekisteröidy

kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

Tähän keskusteluryhmään voit kirjoittaa ”anonyyminä” ilman rekisteröintiä ja ennakkosensuuria - sana on vapaa!


Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » La Syys 15, 2018 12:58 pm

Tällainen on rouva. Henkilö puhuu kuinka on hyvissä väleissä naapureiden kanssa.Yhtä uhkailee ampua,kun se muka yrittää tappaa sen puut myrkyttämälla ja Raitasten kanssa ei halua olla missään tekemisissä,kun se ei kuulemma ota osaa tien kunnostukseen vaikka käyttää sitä.
Mäkeä taas haukkuu,että se käy yöaikaan luvatta hänen autossaan.
"Tuollainenko on hyvä naapurisopu"?

Totuudessa pysymisvelvollisena puhuu palturia ja tehtailee "perättömiä syytöksiä".Syyttelee,että toinen olisi laittanut joitakin viestejä vaikka toisella ei ollut hänen numeroa koska rouva oli vaihtanut sen ja laittanut salaiseksi ja numero tuskin on ollut monen tiedossa.
Myöskin oma numeroni on aina ollut salainen ja näin en olisi voinut saada Kaarinan numeroa mistään.Paikkakunnalla vain Kaarina tiesi numeroni.

No antaa poliisin tutkia asiaa perättömänä ilmiantona sekä lisäksi perätön lausunto oikeudessa mikä koskee myöskin hänen poikaansa Ville Vähätaloa joka myöskin sekoittaa keskenään oman ja vieraan omaisuuden. :twisted:

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ti Syys 18, 2018 10:45 am

Suomen rikoslain 15 luku
Tämä sivu on osa rikoslaki webissä -dokumenttikokoelmaani.

Tätä rikoslain kopiota ei enää ylläpidetä. Lue asiaa koskeva huomautus ja jatko-ohjeet etusivulta.

15 luku: Rikoksista oikeudenkäyttöä vastaan
Luku on uudistettu lailla (24.7.1998/563).

1 § (24.7.1998/563) Perätön lausuma tuomioistuimessa. Jos

todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa,
asianosainen tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla kuulusteltaessa tai
muu henkilö tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

2 § (24.7.1998/563) Perätön lausuma viranomaismenettelyssä. Jos

joku valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä,
muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa tai
muu kuin poliisilain (493/1995) 38 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asemassa oleva poliisitutkinnassa tai siihen rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa
antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan, hänet on tuomittava perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Oikeushenkilön lakimääräinen edustaja, jota esitutkinnassa kuulustellaan tämän oikeushenkilön rangaistusvastuuta selvitettäessä, rinnastetaan rikoksesta epäiltyyn.

3 § (24.7.1998/563) Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa. Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa

aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,
totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai
rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

4 § (24.7.1998/563) Tuottamuksellinen perätön lausuma. Joka

todistajana tai asiantuntijana tuomioistuimessa tai
totuusvakuutuksen, valan tai vakuutuksen nojalla tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä
huolimattomuudesta antaa väärän tiedon asiassa tai salaa siihen kuuluvan seikan, on tuomittava tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

5 § (24.7.1998/563) Yritetty yllytys perättömään lausumaan. Joka yrittää taivuttaa toista 1-3 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, on tuomittava yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

6 § (24.7.1998/563) Väärä ilmianto. Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

7 § (24.7.1998/563) Todistusaineiston vääristeleminen. Joka saadakseen syyttömän tuomituksi rangaistukseen tai muuten toista vahingoittaakseen kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, on tuomittava todistusaineiston vääristelemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi tai itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa.

8 § (24.7.1998/563) Törkeä todistusaineiston vääristeleminen. Jos todistusaineiston vääristelemisessä

aiheutetaan vakava vaara, että syytön tuomitaan vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen,
rikoksen kohteena on erityisen merkityksellinen todiste tai
rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

9 § (24.7.1998/563) Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen. Joka oikeudettomasti

väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa muussa viranomaismenettelyssä tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lausunnon sisältöön tai
tekee tai uhkaa tehdä väkivaltaa toiselle tai häneen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevalle henkilölle sen vuoksi, mitä tämä on lausunut edellä tarkoitetussa kuulustelussa,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (24.1.2003/17)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.

11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen. Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

12 § (24.7.1998/563) Ulkomailla tehty perätön lausuma. Perätöntä lausumaa koskevia säännöksiä sovellettaessa tuomioistuimella tarkoitetaan myös Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjalla perustettua Kansainvälistä tuomioistuinta ja muuta mainitun järjestön asettamaa tuomioistuinta, Islannin ja Norjan sekä Euroopan yhteisöjen ja Euroopan unionin jäsenmaan tuomioistuinta sekä muunkin ulkomaan tuomioistuinta, kun se antaa Suomen tuomioistuimelle virka-apua.

12 a § (12.7.2002/604) Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan. Perätöntä lausumaa, väärää ilmiantoa, todistusaineiston vääristelemistä sekä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista koskevia säännöksiä sovellettaessa tuomioistuimella tarkoitetaan myös Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja rikosasian esitutkinnalla myös Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä tarkoitettua tutkintaa.

13 § (24.7.1998/563) Rajoitussäännös. Perätöntä lausumaa koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos

lausuman antaja ennen kuulemisen tai kuulustelun päättymistä oikaisee lausuman tai ilmaisee salaamansa seikan tai
totuudessa pysyminen on ollut mahdotonta ilman vaaraa joutua vastuuseen omasta rikoksesta tai siihen rinnastettavasta lainvastaisesta teosta.
Jouni Heikniemi
15.3.2003

Tämä dokumentti kuuluu sivujeni osioon
Rikoslaki webissä. 8)

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ti Syys 18, 2018 2:42 pm

Rouvan syytä miettiä kannattaako perättömyydet.
24.7.1998/563) Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa. Jos 1 §:ssä tarkoitetussa perättömässä lausumassa

aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen,
totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai
rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Kai rouva nyt pystyy sanomaan mistä olisin saanut hänen numeron sillä olet tehnyt "perättömän ilmiannon"poikasi kanssa tietoisesti tietäen,että en ole voinut lähettää noita viestejä koska numerosi olit muuttanut ja laittanut salaiseksi.Myöskään silloin en ole laittanut Villelle enkä Leilalle yhtään viestiä.

Huono yritys rouvalla ja pojalla koska itse ovat laittaneet noi viestit taloudellisen hyödyn toivossa,mutta jäivät kiini,kun eivät huomanneet,että salaista numeroa on mahdoton toisen saada.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ti Syys 18, 2018 2:45 pm

(24.7.1998/563) Väärä ilmianto. Joka antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon ja siten aiheuttaa vaaran, että ilmiannettu pidätetään, vangitaan tai joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein, on tuomittava väärästä ilmiannosta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Tuo koskee rouvaa ja poikaa

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ma Syys 24, 2018 8:09 pm

On hyvä,kun tuli esille kuka tahallisesti pilasi toisten omaisuutta ja siksihän rouva ei halunnutkaan selvittää asioita.
Ehkä rouvan olisi kannattanut miettiä kaksi kertaa ennenkuin lähti perättömyyksiin ja vielä pojilleenkin puhua palturia,kun tuli jätetyksi.
Samanna keväänähän olin viikon pois varoituksena rouvan juomisen takia jolloin jo silloin olisi pitänyt jättää juoppo.

On täysin selvää jotta tulen puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä henkilötietoineen koska sitähän rouva halusikuten tuhota lastensa elämän,kuten tuttujen ja kaveriensa.
Seuraava aloitus tuleekin olemaan rouvan vanhemmasta pojasta.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ke Syys 26, 2018 2:13 pm

Tuli tuossa mieleen asia,kun koirien hautaa oli joku kaivanut.Kaarinan ja Leilan tuttu toi riistakameran ja näytti siittä suden kuvaa ja sanoi,että tuokin on entinen susi koska hän ampui sen ja sanoi ampuvansa kaikki jotka kohdalle sattuu.

Kysymys kuuluukin vieläkö tuo "AMPUU SUSIA LUVATTA" joka on törkeä metsästysrikos.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » La Syys 29, 2018 9:43 am

Näyttää siltä,että Kaarinan valehtelun takia asia palaa käräjäoikeuteenn.Muummuassa rouva sanoo,että entinen seurustelikumppani oli vierailulla joka on valetta.Ei todella ole vierailulla käymässä jos on asunut 2,5 vuotta yhdessä ja omaisuus on siellä.Myöskin muu kertomus on "valetta"Kaarinalla johon löytyy riittävästi todisteita.

Julkaisen Kaarinan kaikki perättömyydet jossain vaiheessa,kuten Susannankin.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » La Syys 29, 2018 11:19 am

Näinhän Kaarina puhuu entisestä miehestään Erkasta.Erkka muka teki velkaa hänen nimiinsä otti pankista suuria lainoja sekä vaihtoi suuret määrät lautatavaraa vanhoihin auton romuihin.Erossa kuulemma Erkka romehti jopa lasten tavarat itselleen eikä maksanut edes elatusmaksuja lapsista.Myöskin toisen ottamat lainat salaa jäi hänelle ja sen takia joutui myymään pellot ja metsät.
Kehui kuinka on hyvissä väleissä naapuriensa kanssa.Raitasten kanssa ei halua olla missään tekemisissä ja pelleä on uhannut ampua sekä Mäkeä haukku varkaaksi joka yöaikaan käy hänen autossaan.
Tuollainenko on hyvää naapurisopua.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » La Syys 29, 2018 4:45 pm

Näin Kaarina Vihava"valehhtelee törkeästi"sekä Ville Vähätalo.
Asuttiin yhdessä tuolloin ja yhdessä oloa kestänyt 2,5 vuotta.
Kaarina Vihava ja Ville Vähätalo tulivat kertomaan,että Vihavan entinen seurustelukumppani oli ollut vierailulla Vihavan luona.
Ei ole vierailua jos tuolloin asui yhdessä.

"Valeet jatkuvat"
Vihava oli lainannut omaa autoonsa pojalleen Ville Vähätalolle.Tästä oli entinen poikaystävä hermostunut niin,että oli tarttunut Vihavaa käsivarsista kiini ja heittänyt seinää vasten sekä pitänyt tätä käsistä kiinipitäen seinää vasten.
Yllä oleva on valetta Kaarina Vihavalta.

Kaarinan "valeet jatkuvat"
Rouva väittää,että olisin uhannut rikkoa ulkooven ja rillikatoksen joka on valetta.Myöskin rouva väittää,valheellisesti,että olisin uhannut polttaa auton ja talon jotka on valetta ja törkeitä kunnianloukkauksia.

Ville ja Kaarina myöskin on tehnyt usean perättömän ilmiannon valheellisin perustein josta kahdesta on tehty rikosilmoitus poliisille.

Tuollaiset sairaaloiset valeet touvalta ja villeltä joka myöskin ryöstää ihmisiä mailankanssa on edesvastuutonta ja rikollisten toimintaa.

Lisää tulossa rouvan ja Villen rikollisesta toiminnasta. :D

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » La Syys 29, 2018 5:17 pm

Vielä noista tekstiviesteistä joista Kaarina Vihava,Ville Vähätalo ja Leila Henttula syytti perättömästi koska viestejä en ollut laittanut eikä numerot olleet minun.

Jo kirjoitustyyli on erinlainen jossa ei käytetä edes pisteitä eikä pilkkuja eikä ole kirjoitusvirheitä.

Kaarina oli vaihtanut puhelinnumeronsa enkä olisi sitä mistään voinut saada sillä tuskin numero on ollut monen tiedossa.
Näkemykseni mukaan Kaarina ja Ville ovat itse viestit lähettäneet jollain toisella puhelimella muistamatta,että Kaarina oli vaihtanut numeronsa ja laittanut salaiseksi joten ulkopuolisen olisi mahdottomuus saada tuota numeroa.
Tuota voikin pitää törkeänä harkittuna rikoksena muiden ohella jossa tarkoituksella haetaan taloudellista hyötyä. :D

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ti Loka 02, 2018 4:37 pm

Minkälainen ihminen puhuu perättömiä kavereilleen ja pojilleen sekä vielä tahallisesti erehdyttää viranomaisia josta joutuu vastuuseen.
Eihän rouva eikä poika pysy edes totuudessa vaikka ovat olleet totuudessa pysymis velvollisia.

Jos rouvasta olisi aikoinaan ollut selvittämään miksi tuhosi toisen omaisuutta ei olisi tarvinnut kaikkea laittaa nettiin eikä olisi tullut pysyvää oikeuskierrettä jonka rouva tahallisesti aiheutti ja varmasti rouva tuhosi myöskin monen lähimmäisensä perättömyyksillään.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » To Loka 04, 2018 3:29 pm

Toivottavasti Kaarinan naapurin Matias näkee mitä rouva hänestä puhuu.Pitihän Villen volvokin laittaa piiloon,kun toi sen äitilleen säilytykseen.Kaarina puhui,ettei voi pitää sitä näkyvissä,ettei Matias ala himoita sitä ja mene siihenkin yö aikaan luvatta.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Su Loka 07, 2018 5:16 pm

Onko kela lie ottanut yhteyttä pentujen myynnistä sekä verottaja.
Verottajalle oli jo aikaisemmin tehty ilmoitus rouvan pimeistä töistä pitopalvelulle ja nyt pentujen myynnistä.

Ehkä rouvan olisi alunperinkin kannattanut puhua totta eikä lähteä perättömyyksiin poikansa kanssa.
Tiedät hyvin jotta tiedän sinusta paljon asioita.

Mikäli Matias haluaa nostaa sinua vastaan syytteen kunnianloukkauksesta,kun puhut hänen käyvän autossasi yöaikaan voin lähteä kyllä todistamaan.

Ehkä olet jo käynyt poikasi kanssa jo uudestaan kuulusteluissa ja ehkä nyt kannattaisi jo vihdoin puhua totta molempien. :idea:

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ma Loka 08, 2018 2:33 pm

Tässä puhelinnumero jonka oli vaihtanut 2016.Uusi numero salainen joka ei löydy edes numerotiedustelusta.

Punaisentuvan kennel Kaarina Wihava. Vihavantie 21 23100 Mynämäki. 0445288391 . kwihava@gmail.com ...

Kuitenkin rouva väittää,että olisi saanut viestejä henkilöltä kenellä ei ollut hänen numeroa.Kyseessä rouvalla hyvin törkeä rikos ja hänen pojallaan Villellä.

Vieras

Re: kaarina Vihava kelatukien väärinkäyttäjä

ViestiKirjoittaja Vieras » Ti Loka 09, 2018 6:11 pm

Vieras kirjoitti:Moikka kaikille!

Tulin vain kertomaan muille siitä, ettei kannata ottaa tämän aloittajan juttuja tosissaan.
Keskustelun aloittaja on henkisesti epävakaa 65-vuotias forssalaismies. Hänet jätettiin viime kesänä omien tekojensa ansiosta, josta hän katkeroitui.
Pakkomielteidensä johdosta hän on jatkanut tätä valheellista sekä raukkamaista "puskista huutelua" kuukaudesta toiseen eri keskustelupalstoilla, eikä ymmärrä lopettaa. Hän on myös ansainnut teoillaan lähestymiskiellon sekä nipun syytteitä, joista hän tulee saamaan tuomion (mm. vainoaminen, pahoinpitely sekä toisen omaisuuden tuhoaminen, jnejne.). Hän koittaa mustamaalata tavalla tai toisella tiettyjen henkilöiden elämää törkeästi värittämällä todellisuudenkuvia ja jopa sellaisia keksimällä, mitä koskaan ei ole tapahtunut.
Suosittelen sinulle "Pertsa", että kasvatat itsellesi ne kuuluisat pallit, sillä näemmä ne eivät ole sinun kohdallasi vieläkään laskeutuneet. Kanna vastuu teoistasi kuin mies ja jatka omaa elämääsi eteenpäin.

Mukavaa syksyn jatkoa.


Eihän Kaarina eikä Ville tiennyt mitään kirjoittajasta joka on valetta.Myöskin sama oli suomi24 sivulla täysin nimineen.Asiasta on tehty rikosilmoitus,kuten perättömästä ilmiannostakin.
Kirjoitukset ovat Villen joten poika saa itse kasvattaa kuuluisat pallit ettei äitinsä tarvi kiini pitää.

Poika ja äitinsä,kun ei osaa olla rehellisiä ja sen takia pitää julkaista kaikki netissä.

Vielä on lähdössä heidä ystävästään lastensuojelu ilmoitus.

EdellinenSeuraava

Paluu » Yleinen keskustelu